Izjava za javnost Društvo MDS

Rajko Stanković – predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, se bo danes ob 12.00 uri udeležil 38. redne skupščine Petrol d.d. in bo zastopal delničarje, ki so skupno lastniki nekaj več kot 520.000 delnic oz. 1,7 % prijavljenega in na skupščini prisotnega kapitala. Včeraj je na predsednika Uprave g. Saša Bergerja naslovil več vprašanj in pobud ter pozval, da danes na skupščini poda odgovore in mnenja Uprave na pobude, zaradi enakomerne obveščenosti vseh delničarjev in zainteresirane javnosti. V nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve in prošnjo za odgovore na naša vprašanja in pobude.
 

Ljubljana, 23.05.2024

Ljubljana, 22.05.2023
PETROL d.d.
za skupščino družbe
 
Zadeva: Vprašanja za razpravo in prošnja za podane odgovore na skupščini
 
Spoštovani predsednik Uprave g. Sašo Berger,
 
pri pripravi na skupščino delničarjev sem šel pregledati zakonsko ureditev regulacije cen in ugotovil, da obstaja Zakon o kontroli cen, ki je bil sprejet 22.7.1999, objavljen v UR RS 51/06 z dne 6.8.1999 in je v velja od 21.08.1999 dalje. Sprememb tega zakona nisem našel.
Pri tem sem našel dikcijo 15 člena tega zakona, ki glasi:
»15. člen
(1) Za predhodno usklajevanje stališč glede predpisovanja ukrepov kontrole cen deluje pri ministrstvu Svet za cene kot strokovno posvetovalno telo za vprašanja kontrole cen (v nadaljnjem besedilu: svet).
(2) Svet ima deset članov in predsednika, ki je minister, pristojen za kontrolo cen. Minister lahko za posamezno sejo sveta ali za določen čas imenuje namestnika, ki predseduje svetu. Namestnik ne more biti član sveta.
Člane sveta imenuje izmed strokovnjakov minister, in sicer:
·           enega iz ministrstva, pristojnega za kontrolo cen,
·           enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
·           štiri na predlog Gospodarske zbornice Slovenije,
·           enega na predlog direktorja Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence,
·           enega na predlog direktorja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
·           in dva neodvisna strokovnjaka.
(3) Na seje se obvezno vabijo predstavniki ministrstev, na katerih delovno področje se nanaša ukrep kontrole cen, ki se na seji obravnava. Na predlog članov, ki jih je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije, lahko predsednik povabi tudi predstavnike gospodarskih združenj in posameznih podjetij, na katerih dejavnost se nanaša ukrep kontrole cen. Vabljeni predstavniki nimajo glasovalne pravice.
(4) Svet mora obravnavati vse predloge za ukrepe kontrole cen, prav tako pa tudi druga stališča in analize o cenah, ki jih minister pošlje vladi.
(5) Svet sprejme svoja stališča z večino glasov. Ta stališča posreduje minister v svojem poročilu vladi. V tem poročilu pa mora navesti tudi mnenja vabljenih udeležencev in ločena stališča članov sveta.
(6) V nujnih primerih sme minister predlagati vladi ukrep kontrole cen ali njegovo spremembo brez predhodnega stališča sveta, vendar mora sklicati svet takoj, ko je to mogoče in poslati njegova stališča vladi.
(7) Minister samostojno odgovarja za svoje odločitve in svoje predloge vladi in ni vezan na stališča sveta.«
 
in presenečeno sem ugotovil sledeče:

1. Svet za cene kot strokovno posvetovalno telo za vprašanja kontrole cen nikoli ni bil ustanovljen

2. Veljavna Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je objavljena v Uradni list RS, št. 66/23, 120/23, 15/24 in 25/24 je veljavna do 20. junija 2024 nikjer ne omenja, da mora predhodno soglasje dati Svet za cene, ki ga od začetka veljavnosti zakona ni.

3. Skladno z določili 15 člena Zakona o cena, bi moral Strokovni svet pred obravnavo podzakonskega akta Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zavzeti stališče, ki ga pristojni minister predstavi pred odločanje na Vladi RS, izjemoma lahko to naredi kasneje, če je nujna situacija.
 
V zvezi s tem vam zastavljam vprašanja:
 
 • ali je Uprava Petrola kadarkoli od začetka veljavnosti Zakona o cenah opozorila resornega ministra oz. zahtevala ustanovitev Strokovnega sveta iz 15. člena tega zakona?
 • ker tega sveta ni, kdo določa in izračunava metodologijo za izračun najvišje dovoljene marže?
 • Ali drži podatek, da je povprečna marža za neosvinčeni bencin v EU 19,71 centa in za dizel pa 24,08  centa?
 • Na drugi strani pa je skladno s 13 členom Uredbe v Sloveniji najvišja dovoljena višina marže  (v nadaljevanju s kratico: »NDVŽ«) znaša za dizel 0,0783 eura/liter, za NMB-95 0,0794 eura/liter.
 • po podatkih je ta marža v soseščini Slovenije sledeča:
Država |  | najvišja dovoljena višina marže  NMB-95 v EUR cca |  | najvišja dovoljena višina marže dizel v EUR cca |
Italija |  | 0,17 |  | 0,19 |
Avstrija |  | 0,14 |  | 0,22 |
Madžarska |  | 0,23 |  | 0,26 |
Hrvaška |  | 0,16 |  | 0,24 |
povprečje sosede RS: |  | 0,175 |  | 0,2275 |
Slovenija |  | 0,0783 oz 44,74 % povprečja v sosednjih državah |  | 0,0794 oz 34,90 % povprečja v sosednjih državah
 • za Srbijo in BIH natančnih podatkov nisem našel ampak le okvirne in naj bi tam marže znašale med 12 in 14 centov, če imate vi natančnejši podatek prosim postrezite še z njim.
 
Sklepni predlogi Upravi za predstavitev in opredelitev na skupščini:
 
 • Uprava Petrola d.d. naj delničarjem družbe predstavi natančno analizo najvišje dovoljena višina marže  MB-95 in dizla v EU in BIH ter Srbiji,
 • Uprava  Petrola naj pove delničarjem za koliko se kumalitvno dvigne bilančni dobiček družba, če se marža dvige za 1 cent,
 • Uprava Petrola naj predstavi dvig oz. znižanje trošarine vs. dvigu oz. znižanju najvišje dovoljena višine marže ter vplive na inflacijo,
 • Uprava Petrola naj predstavi, simulacijo, če z njo razpolaga, kako bi morebitna uskladitev trošarine in marže na primerljivo raven s sosedami v širši regiji vplivala na bilančni dobiček Petrola, pobrane trošarine za RS in  davek od dobička od pozitivnega poslovanja Petrola v absolutnih številkah ob simulaciji, da se dvigne marža za 5 centov pri obeh vrstah goriva in »omogoči konkurenčno okolje za nakup goriva tranzitnega prometa.«
 • ali bi Uprava Petrola podprla idejo Društva MDS da se 1/3 najvišje dovoljene marže v primeru dviga za 5 centov na skupno 13 oz 14 centov na liter, namensko nameni za dodatno vlaganje v obnovljive vire energije (OVE) in koliko do sedaj družba Petrol že vlaga v OVE letno?
S spoštovanjem,

Rajko Stanković

Predsednik Društva MDS

Dodatne informacije: MDS

VIR: Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Editor

Urednik