Izdana Uredba o načinu dodeljevanja finančnih spodbud za prehod na alternativna goriva v prometu

Datum objave:
10. november 2023

Avtor:
Brane Janjič

Avtor fotografij:
Freepik
Z uredbo se vzpostavlja pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v razvoj področja uporabe alternativnih goriv v prometu.

Kot so sporočili z vlade, Uredba določa splošne in posebne pogoje dodeljevanja javnofinančnih sredstev za ukrepe, ki izboljšujejo okoljske in energetske parametre delovanja prometnega sektorja na podlagi 42. člena Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Ureja način dodeljevanja spodbud, vrste upravičenih naložb in stroškov, merila za izbor, višino in vrsto spodbud, upravičence, postopek evidentiranja, spremljanja in poročanja v zvezi z državnimi pomočmi in pomočmi po pravilu »de minimis« ter drugimi spodbudami, ki nimajo elementov državnih pomoči ali pomoči »de minimis« (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter storitve, s katerimi se ne izvajajo gospodarske aktivnosti).
Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ob tem še posebej izpostavljajo, da se z omenjeno uredbo vzpostavlja pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v razvoj področja uporabe alternativnih goriv v prometu Pri tem, je še zlasti ključna je pravna ureditev dodeljevanja državnih pomoči in pomoči de minimis gospodarskim subjektom. V preteklosti je bila namreč to največja ovira pri črpanju evropskih sredstev v okviru evropske kohezijske politike na področju alternativnih goriv. Sprejem uredbe je bil nujen tudi zato, ker sicer ne bo možno koriščenje evropskih sredstev (vozila na alternativna goriva in infrastruktura za alternativna goriva v prometu), kot izhaja iz že sprejetega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in Načrta za okrevanje in odpornost. Poleg državnih pomoči in pomoči de minimis se s to uredbo ureja tudi način dodeljevanja ter vrste spodbud za prehod na alternativna goriva, ki se bodo dodeljevale državljanom ter investicijski transferji občinam.

VIR: Naš Stik

Editor

Urednik