Poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2023: stabilno skozi izzive energetskega trga

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 40. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih devetih mesecih leta 2023. Skupina Petrol je, kljub nihanjem in izzivom na energetskih trgih, poslovala skladno s pričakovanji. Usmerjenost v zanesljivo oskrbo in prilagajanje tržnim razmeram sta omogočila stabilno poslovanje ter zasledovanje ciljev v smeri energetske tranzicije. Septembra je družba objavila Trajnostno poročilo skupine Petrol 2022, pripravljeno skladno s standardi ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Še naprej pod vplivom regulacije cen

Kljub izzivom, kot so nihanja cen energentov in vpliv geopolitičnih razmer, je skupina v prvih devetih mesecih leta 2023 ohranila stabilnost in se spretno prilagajala tržnim razmeram. Vladni ukrepi za zmanjšanje energetske draginje, mila zima in zadostne zaloge zemeljskega plina so pripomogli padanju cen energentov. Kljub temu je skupina Petrol v svojih pričakovanjih za nadaljevanje leta previdna, saj geopolitične napetosti še vedno povzročajo negotovost v energetskem sektorju.

Prvih devet mesecev leta 2023 sta zaznamovala regulacija cen energentov in prilagajanje globalnim energetskim trendom. Na poslovanje skupine Petrol še vedno vpliva regulacija cen goriv in energentov, predvsem na ključnih trgih v skupini, v Sloveniji in na Hrvaškem. Pogoji poslovanja so sicer letos precej drugačni kot v enakem obdobju lanskega leta. Medtem ko so bile v delu lanskega leta prodajne cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem določene celo nižje od nabavnih cen, je letos regulacija v Sloveniji zmernejša. Junija 2023 je regulacijo cen omilila tudi Hrvaška.

Cene električne energije in zemeljskega plina so se v Sloveniji in na Hrvaškem večino primerljivega obdobja leta 2022 oblikovale prosto po pogojih trga, medtem ko so v letošnjih prvih devetih mesecih regulirane.

Poslovanje skladno s planom

»V negotovih pogojih na energetskih trgih smo v skupini Petrol v prvih devetih mesecih leta 2023 ohranili stabilnost in dosegli boljši rezultat kot v enakem obdobju lani. Poslovanje se je normaliziralo in je skladno z načrti,« pojasnjuje predsednica uprave Petrol d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović. »Poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2023 odraža zmožnost hitrega odziva na dinamične tržne razmere in regulativne spremembe, hkrati pa potrjuje pravilnost naše strateške usmeritve v energetsko tranzicijo in zeleni prehod.«

V prvih devetih mesecih leta 2023 je skupina Petrol zabeležila 5,2 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar predstavlja 26-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, zaradi nižjih cen naftnih derivatov ter zmanjšanega obsega trgovanja z elektriko in zemeljskim plinom ob hkrati nižjih cenah teh dveh energentov na spot in terminskih trgih. Količinska prodaja goriv in derivatov se je zmanjšala za 6 odstotkov. Padec prodaje je posledica regulacije cene naftnih derivatov v lanskem letu, ko so bile cene naftnih derivatov v večini obdobja nižje kot v sosednjih državah, kar je takrat povečevalo prodajo. V segmentu trgovskega blaga in storitev je skupina Petrol dosegla 12-odstotno rast prihodkov od prodaje. Prodaja zemeljskega plina je znašala 11,4 TWh, električne energije 9,4 TWh in toplotne energije 97,4 tisoč MWh.

Zaradi močnega vpliva zunanjih dejavnikov na gibanje prihodkov od prodaje je za ocenjevanje uspešnosti skupine Petrol ustreznejši kazalnik prilagojeni kosmati poslovni izid, povečan za neto izvedene finančne instrumente in zahtevke do Borzena za nadomestilo za izgubljen prihodek od prodaje zaradi regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. Ta se je glede na enako obdobje lani povečal za 45 odstotkov in dosegel 544,3 milijona EUR. Stroški iz poslovanja so se povečali za 19 odstotkov na 424 milijonov EUR, predvsem zaradi višjih cen energentov in stroškov dela.

EBITDA je dosegel 201,9 milijona EUR, kar je 105-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom, zlasti zaradi stabilizacije trga goriv in posledično zmernejše regulacije cen. Poslovni izid iz poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2023 znaša 126,9 milijona EUR, čisti poslovni izid pa se je povečal na 95,0 milijonov EUR.

»Stabilizacija razmer na energetskem trgu prispeva k normalizaciji našega poslovanja, zato sledimo svojim investicijskim načrtom iz letnega plana 2023. Verjamemo, da lahko presežemo načrtovane poslovne rezultate, če ne bo nepričakovanih dogodkov do konca leta,« pojasnjuje Matija Bitenc, član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Digitalizacija in vlaganja v zeleni prehod ter prenovo prodajne mreže

V prvih devetih mesecih leta 2023 smo za naložbe v osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe namenili 57,7 milijonov EUR. Energetski tranziciji je bilo namenjenih 34 odstotkov naložb, ostalim dejavnostim pa 66 odstotkov, od tega glavnina posodabljanju prodajne mreže.

V skupini Petrol nadaljujemo s projektom digitalizacije oskrbne verige Oil & Gas E2E, katerega namen je optimizacija logistike. Prav tako ostajajo naše naložbe osredotočene na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Projekt izgradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo naš vetrni park Ljubač (Suknovci, Vrbnik in Pliskovo) na Hrvaškem, je ob objavi tega poročila v zaključni fazi izvedbe priključkov, ki bodo omogočili priklop elektrarn na omrežje in zagon. Ta je načrtovan za november 2023. Na Hrvaškem nadaljujemo tudi z razvojem projekta vetrne elektrarne Dazlina.

V okviru projekta Petrol Green je v teku izvedba postavitve sončnih elektrarn na 87 lokacijah (skupno 4,5 MW). Prve elektrarne so že priključene na omrežje, pričakuje pa se, da bo projekt zaključen do konca leta 2023. Vzporedno potekajo aktivnosti pridobivanja dokumentacije in potrebnih dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji in širitev na Hrvaško in v Srbijo.

V okviru strateške prenove prodajne mreže v Sloveniji smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta zaključili celovito prenovo prodajnega mesta Koper - Šmarska. V izvajanju je popolna rekonstrukcija prodajnih mest Barje AC – sever in Barje AC – jug, ki bosta predvidoma začeli obratovati konec letošnjega leta. Na Hrvaškem je bila zaključena celovita prenova sedmih prodajnih mest, izvedene so bile nadomestne gradnje na treh lokacijah, v teku pa je tudi novogradnja prodajnega mesta Dragalić AC - sever. V Srbiji je bila zaključena prenova enega prodajnega mesta (PM Vetrnik).

Zavezanost k okoljski, družbeni in upravljavski odgovornosti

V avgustu smo objavili oceno ESG, ki jo je  družbi Petrol d.d., Ljubljana, dodelila Mednarodna bonitetna hiša S & P Global Ratings. Prejeta ocena ESG je 56 z ustrezno pripravljenostjo, kar je nad povprečno oceno svetovnega naftnega in plinskega sektorja, kjer povprečna ocena znaša 54 (vir: Sustainable Finance Newsletter, avgust 2023). To je bil pomemben korak v zavezanosti Petrola k okoljski, družbeni in upravljavski odgovornosti. Bonitetna hiša je v svojem poročilu izpostavila ustrezno pripravljenost družbe Petrol d.d., Ljubljana, in agilnost pri prilagajanju in odzivanju na volatilno poslovno okolje, tudi v obdobju pandemije in energetske krize. Po mnenju podeljevalcev bonitetne ocene ESG si družba Petrol d.d., Ljubljana, s ponudbo zelene energije in ostalimi aktivnostmi v smeri energetske tranzicije prizadeva za izgradnjo vzdržnega poslovnega portfelja.

Septembra 2023 smo izdali Trajnostno poročilo skupine Petrol 2022, kjer poročamo o dosežkih za leti 2021 in 2022. Poročanje o strateških ciljih do 2025 smo nadgradili skladno s strukturo evropskih standardov trajnostnega poročanja ESRS (European Sustainability Reporting Standards) in z metodologijo TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), kar pomeni, da smo poleg ciljev definirali tako kazalnike uspešnosti in ukrepe kakor tudi odgovornosti za njihovo doseganje.

»V skupini Petrol bomo še naprej sledili viziji postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Ob tem se zavedamo, da trajnostnemu razvoju lahko sledimo le v sodelovanju z zaposlenimi in ostalimi deležniki. V prihodnosti namerava skupina Petrol nameniti še več pozornosti upravljanju vseh vidikov trajnostnega razvoja in s tem prispevati tudi h krepitvi trajnostnega zavedanja in ravnanja med svojimi deležniki,« izpostavlja predsednica uprave Petrol d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović.

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2023 ocenjuje kot uspešno. Meni, da poslovni rezultati in ostali dosežki odražajo uspešno prilagajanje zahtevnim tržnim razmeram in hkrati zavezanost k trajnostni rasti in energetski tranziciji. 


Povezani dokumenti


VIR: Petrol

Editor

Urednik